Báo hay cho người bận rộn

Sự tích Rằm Tháng Bảy và xuất xứ tiếng Vu Lan

0

Sự Tích Rằm Tháng Bảy và Xuất Xứ của Tiếng Vu Lan

22/8/2018 _An Chi

Rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô
hồn. Nhưng đây cũng còn là ngày báo hiếu mà giới tăng ni Phật tử gọi là ngày lễ Vu Lan. Vậy lễ này và lễ
cúng cô hồn có phải là một hay không? Và đâu là xuất xứ của hai tiếng “Vu Lan“?

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ông Ma Ha Một Ðặc
Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ
khác đạo, về sau Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt
được sáu phép thần thông rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong
hàng đệ tử của Phật.

Sau khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên ngậm ngùi nhớ đến mẫu thân, bèn
dùng huệ nhãn nhìn xuống các cõi khổ mà tìm thì thấy mẹ đã đọa vào kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A
Tì, thân hình tiều tụy, da bọc xương, bụng ỏng đầu to, cổ như cọng cỏ. Mẹ
Mục Liên đói không được ăn, khát không được uống. Quá thương cảm xót
xa, Mục Liên vận dụng phép thần thông, tức tốc đến chỗ mẹ. Tay bưng bát
cơm dâng mẹ mà nước mắt lưng tròng.

Mẹ Mục Liên vì đói khát lâu ngày nên giật vội bát cơm mà ăn. Tay trái bưng
bát, tay phải bốc cơm nhưng chưa vào đến miệng thì cơm đã hóa thành lửa.

Mục Liên đau đớn vô cùng, khóc than thảm thiết rồi trở về bạch chuyện với
Ðức Phật để xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật cho Mục Liên biết vì
nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông mới phải sanh vào nơi ác đạo
làm loài ngạ quỷ. Một mình Mục Liên thì vô phương cứu được mẹ dù ông có
thần thông đến đâu và dù lòng hiếu thảo của ông có thấu đến đất trời, động
đến thần thánh. Phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp các nẻo đồng tâm
hiệp ý cầu xin cứu rỗi cho mới được. Bởi vậy, Phật dạy Mục Liên phải thành
kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các vị đã chứng được
bốn quả thánh hoặc đã đạt được sáu phép thần thông. Nhờ công đức cầu
nguyện của các vị này, vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo.

Phật lại dạy Mục Liên sắm đủ các món để dâng cúng các vị ấy, nào là thức
thức thời trân, hương dâu đèn nến, giường chõng chiếu gối, chăn màn quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay
cùng các món nhật dụng khác. Ðúng vào ngày rằm tháng 7 thì lập trai đàn để cầu nguyện, thiết trai diên để
mời chư tăng thọ thực. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ tuân theo lời dạy của Ðức Phật mà chú tâm cầu
nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả
nhiên vong mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới lành.

Cách thức cúng dường để cầu siêu đó gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh
ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh. Ngày rằm tháng 7 do đó được gọi là ngày lễ Vu Lan.
…Vậy lễ này có phải cũng là lễ cúng cô hồn hay không? Không! Ðây là hai lễ cúng khác nhau cử hành trong
cùng một ngày.

An Chi
Gò Công, ngày 22-08-2018

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.