Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Saigon Nhà thương thí

nhà thương Hùng Vương xưa

Saigon Nhà Thương Thí 21/3/2017_ ĐBĐT “Nhà thương thí” là từ xưa của người bình dân VN xưa kêu các dưỡng đường công lập … Nhà thương Hùng Vương xưa Lúc đầu, chính quyền thuộc địa đã xây một vài cái ở tỉnh Cholon để chữa bịnh và săn sóc ...

Đọc thêm